پروژه های انجام شده

پروژه تجاری اداری 30 واحدی صدف

پروژه 170واحدي معلم

پروژه 400 واحدی آفتاب

پروژه 230 واحدی دانشگاه شریف

پروژه 1200واحدي احرار زمان

پروژه 4000هواپيمايي

پروژه 40 واحدی طلوع

پروژه 20000 واحدی امام رضا

برج های مسکونی آسمان