Font Size

SCREEN

Cpanel

معرفی شرکت

 در عصري که تمام تفکرات و نگاه ها معطوف به ايجاد کالاهايي منحصر به فرد و با قابليت ايجاد سرعت در کار و نيز حذف پيش نيازها و مصالح سنتي مي باشد ، برآن شده ايم که از اين سير تکامل دور نمانده و از امکانات موجود در راستاي توليد قطعه اي استفاده نمائيم که اگر چه نياز آن تا اين لحظه به زبان آوره نشده ولي اين به آن معني نيست که اهميت آن  ناديده گرفته شود .بلکه نياز به چنين راهکاري در ذهن تمام استادکاران حرفه اي بصورت نيازي پنهان نهفته بود . بر اين اساس قطعه اي با رعايت کيفيت - نو آوري - توسعه مستمر - بکارگيري بهترين امکانات توليدي و بکارگيري بهترين مواد اوليه توليد شد که ابزاري ساده و موثر در دستان با کفايت پيمانکاران و استادکارن حرفه اي باشد تا بتوان با بکارگيري کف خواب صنعتي توالت ايراني مشکلات ناشي ازنشت و نم سرويس هاي بهداشتي را مرتفع نمود.  شرکت عمر گستر اريکه به عنوان طراح و توليد کننده انحصاري کف خواب صعتي توالت ايراني اين روش را به عنوان راه حلي قطعي براي مشکل آب بندي و زير سازي توالتهاي ايراني عرضه مي نمايد.

  • مزاياي روش مدرن :
  • اجرا و نصب سريع و صرفه جويي در وقت و مصالح
  • قيمت مناسب در مقايسه با هزينه هاي اجراي زيرسازي و ايزولاسيون به روش سنتي
  • عدم ايجاد اختلاف سطح در کفسازي و امکان استفاده از کاسه توالتهاي گود و بهداشتي
  • وزن کم ، مقاومت بالا
  • ايجاد يکپارچگي بين کف خواب و لوله سيفون
  • اتصال به کليه سيستمهاي لوله کشي فاضلاب ( p.v.c ) پوش فيت ، پلي اتيلن – چدن
  • جلوگيري از ريزش مصالح بنايي به داخل لوله و سيفون
  • سرعت و دقت در تست ايزولاسيون
  • عدم آسيب پذيري ايزولاسيون هنگام فنر زدن

آدرس و نقشه هوایی دفتر

کاتالوگ محصولات شرکت

Omran gostar arike

This is some blog description about this site

ارسال شده توسط در روز در دسته Uncategorized


It is now common understanding, at least among online marketers and search engine optimization (SEO) experts, the success of a SEO campaign is dependent to a great extent on the success of link building efforts.

However, this fact is lost upon a lot of website owners, especially small to medium-sized enterprises. So, there's undoubtedly a have to train clients and prospects on the basics of link building and why achieving a great link popularity is an important tactical part of internet marketing / SEO.

When undertaking a hyperlink construction endeavor, there are three criteria to be borne in mind:

- Measure of links: Better the quality of pages and sites where the links are obtained, greater the weightage of these links to the entire link popularity of a website

- Quality of links: Greater the relevance of the websites that the inbound-links are got, better the outcomes will be with the complete off-site SEO attempts.

- Relevancy of links: More the variety of links, the better it's

Focus the hyperlink building campaign on the above three aspects to achieve optimum results.

How you can attempt a link building campaign

The key to building high organic search engine ranks will be to ensure that the search engines see your website to be 'naturally' related to its target users. Therefore, all attempts in the many facets of SEO, including boosting link recognition, should take into consideration the need to make them look natural.

The one-to-many approach to link building helps generate visibility to get a site quickly. In this strategy, we disseminate information about a website through various valid distribution/ syndication channels, for example, news release distribution services, article marketing or appropriate viral marketing methods (we will cover each of these techniques separately). Not only do many of the sources provide a web site with the much sought-after inbound-links from multiple sources, they can bring about direct growth in traffic to a web site.

In the one-to-one strategy, the link construction specialist identifies niche websites that could be potential link partners to pitch their very own websites. To reiterate, the criteria utilized in the variety of link partners are: quality of the website (how good is the content?) and relevancy to the subject of the website to which a hyperlink is being sought. Very often, the Google Pagerank of a web page is recognized as an index of how precious a link from that one page will be. It is certainly not the only variable which should be considered, although it's better to bear this in mind.Post-identification of the web sites to be focused, the next phase is to approach these web sites and solicit backlinks. The aim is always to convince the potential link supplier why it would be beneficial to link to the site being advertised. While there is software available that attempt to automate the entire process of link building, it really is often helpful to approach possible link suppliers on a one-to-one basis to supply a personalized contact.

It is a boring procedure which demands patience and tenacity; nevertheless, some great benefits of having great quality inbound links will certainly be worth the effort.

Building one-way links for a website is unquestionably with this one to one approach is much more challenging as it involves convincing the other party of the worthiness of linking to the site. Some common ways that can be utilized to assemble one ways links are directory entries (both paid and free) as well as purchasing links on relevant sites. The latter approach (purchasing text links) is still under a cloud and there is a argument on their worth to enhancing search engine rank. Naturally, provided that the links provided are associated and useful, I really don't foresee search engines viewing it negatively.

Instead, several SEO specialists choose constructing reciprocal links, where in they swap links with another web site. These hyperlinks are considered to be less valuable than a one-way link from a high quality site, but as long as the 'mutual' links are related (thematically), these may continue to offer some worth in the SEO process.

Judgment

In a perfect world, simply putting up excellent content would bring other people to to put on links to a web site. Nonetheless, that's not the case along with a concerted effort has to be put in to enlighten the world about a website and getting them to hyperlink to it. Link construction, therefore, is an essential facet of any search engine optimization action (which may be reached utilizing a mixture of strategies and techniques). It is very important however to ensure the link construction team understands the big-picture of what's being tried, to ensure that they don't do anything that can ultimately harm a web site. Should you loved this information and you would want to receive much more information concerning www.Esco.Pro please visit our own page. The cost of being penalized by the three large search engines is extremely substantial and no on-line marketer can tolerate to incur that cost.
تعداد بازديد: 3329
0

ارسال شده توسط در روز در دسته Uncategorized


There's nothing more frustrating for a web designer or a web site owner than investing an excessive amount of time tweaking' his website to enhance its page position and after that understanding that search engines are avoiding it, for reasons not known. The problem is that many individuals are operating off flawed misconceptions about search engine optimization (SEO) techniques instead of optimizing' their web pages, they may actually be damaging it.

In the event you think that you are in this situation, take a deep breath and calmly review your methods and strategies and contemplate whether you got fallen into some of the following SEO fallacies and myths.

Offsite Page Design Techniques

Having highly important and informative content complete with key word-intensive titles, headers and webpages is just not the end of it all. Search engines are actually giving more weight to hyperlink recognition and relevance. Quite simply, it is not enough to get a web master or designer to provide appropriate content and high keyword counts he should begin working towards increasing his website's inbound links, especially from well known or popular sites that have related content.

Many web administrators are overly-focused on web design to the exclusion of other SEO techniques that would have fostered search motor relevance. It's true that web sites should have keywords incorporated into their page contents so as to increase the page's relevancy to an internet search engine looking for that specific keyword. Using relevant keywords in page titles and headers help improve research relevance, and raise the page's rankings.

Imperceptible' Text and Meta Tags

As a normal practice, webmasters include their website 's key words or phrases within their meta tags, and stop there, believing that this can be all that has to be done. If you adored this information and you would certainly such as to get additional info relating to Seo services leading kindly visit the webpage. It isn't.If you wish to boost your pages' relevancy to search engine queries, the key words should be incorporated into your web site's contents as well. Bear in mind, however, that search engines consider keywords within page contents to be more significant than meta elements.

What administrators and designers don't comprehend is that these keywords, if observable, could be employed as anchor texts, or as hyperlinks to other pages on the website which would increase entire website relevance. Worse, invisible text is recognized as a borderline SEO approach some research engines may see this as bad hat' SEO and actually prohibit your website from their research results!

The largest problem of several web administrators is impatience, particularly as it pertains to their estimations on when their work will pay off in relation to improved page ranking. In a way, that is the major misconception accompanying search engine optimization strategies: that implementing these techniques can lead to a quick and easy return.The truth is that SEO measures tend not to give immediate effects; oftentimes, they will simply take weeks or even months before an advancement in page rankings can be appreciated. The important thing, however, is that page ranks will improve once proper and properly implemented SEO measures are executed.

The lesson to be learned here, maybe, is that search engine optimization is not one endeavor that, put into practice, is concluded. Powerful SEO means a continuous, continuing procedure directed at pains for improvements in style, performance, and method whilst you wait for preceding efforts to bear fruit.
تعداد بازديد: 3242
0

ارسال شده توسط در روز در دسته Uncategorized
There is nothing more frustrating to get a web-designer or a website owner than spending an excessive period of time tweaking' his website to enhance its page rank and after that recognizing that search engines are circumventing it, for reasons not known. The situation is the fact that many individuals are managing off defective misconceptions about search engine optimization (SEO) methods instead of optimizing' their web pages, they may actually be damaging it.Should you think that you're in this situation, simply take a deep breath and calmly review your methods and tactics and consider whether you got fallen into the following SEO fallacies and myths.

Offsite Page Layout Techniques

Many internet administrators are overly-focused on web site design to the exclusion of other SEO methods that will have fostered search motor relevance. It's true that web sites should have keywords incorporated to their page contents so as to raise the page's relevancy to an internet search engine seeking for that particular keyword. However, webmasters shouldn't limit themselves to page contents. Using relevant keywords in page titles and headers help improve search relevance, and increase the page's rankings.

Having highly relevant and informative content complete with key word-intensive names, headers and webpages is not the ending of it all. Search engines like google are now giving more weight to link popularity and relevancy. In case you loved this short article as well as you would want to obtain guidance with regards to Notustour.Com generously check out our own website. Put simply, it is not enough to get a webmaster or designer to provide proper content and high keyword counts he should begin working towards increasing his site's inbound links, particularly from well-known or popular websites that have related content.Imperceptible' Text and Meta-Tags

As a regular practice, webmasters include their site's key words or phrases in their own meta tags, and cease there, believing that this really is all that must be performed. It isn't.

What administrators and designers don't understand is that these keywords, if observable, could be employed as anchor texts, or as links to other pages on the site which would raise overall site relevance. Worse, invisible text is recognized as a borderline SEO approach some research engines may view this as negative hat' SEO and actually prohibit your site from their research results!

As a compromise, many web administrators and designers use invisible' keywords using text colours similar to the webpage background, which which will make them undetectable to human eyes but readable by search engines thus increasing keyword relevance.

Should you wish to increase your pages' relevance to internet search engine queries, the keywords should be integrated into your site's contents too. True, search engines can see these hidden phrases and codes and do factor these in when rating your page. Keep in mind, nevertheless, that search engines consider key words within page contents to be more important than meta elements.

The lesson to be learned here, perhaps, is that search engine optimization isn't a single undertaking that, put into practice, is finished. Effective SEO means a continuous, continuing procedure aimed at pains for improvements in design, performance, and method even as you wait for previous efforts to bear fruit.

The largest issue of several internet administrators is impatience, particularly as it pertains for their estimations on when their work will pay off in terms of improved page rank. In a way, that is the major misconception accompanying search engine optimization strategies: that executing these techniques will cause a quick and simple return.

The truth is that SEO measures tend not to give immediate results; often times, they will take weeks or perhaps months before an improvement in page rankings might be appreciated. The bottom line, however, is that page rankings will improve once proper and correctly executed SEO measures are implemented.
تعداد بازديد: 4034
0

ارسال شده توسط در روز در دسته Uncategorized


There was a time when on-line marketing was not so much important, as during these days folks use to favor buying the goods from any store only. These day's people use to purchase the goods online, reason behind this change was the lack of the time.

We don't have enough spare times around therefore we use to buy the things online rather than visiting the shop , say the sizzling couple Rachel and Mark who resides in California, and this is in fact the narrative of almost each and every family. With this specific fast moving globe, we too have to maneuver fast and consequently we has the less time.

So in this manner we can easily observe that whole world is now determined by the online business and so for those who own a web site that's selling any kind of goods or solutions, then it will reach to the people that are seeking that product or services. Hence the basic need of the search engine optimization is the requirement of the time and the need of individuals.

So now believe from your point of view of the web site owner from which you ordered the pair of shoes. There are so many web sites available on earth of internet by the title of sneakers. It's just because his or her web site is coming at the SERP, popularly known as Search Engine Result Page, folks choose to get from their site only.It's similar to as easy as in case you should purchase pair of shoes and you're not being able to visit the show-room from last few months. Here is more regarding Seo Melbourne check out the web-site. So you are determined to look for online purchase and you go to an internet search engine like Yahoo!, and there-you types Leather Sneakers California and you got a few websites. Now you see a few and select the shoes from there and order online. Thus your needs meet. You spend on the web to them and they are going to deliver you the new footwear within a number of days.

So every website owner should demand considering these facts in his or her head to ensure if she or he wants to do business from the internet site then he/she can get the online orders by achieving to the first page of the search engines for a particular key phrase. Search Engines like Yahoo!, Google, and Stay etc. are becoming day by day well-liked among the common-people and consequently they use to find for the products or providers from there just.
تعداد بازديد: 2998
0

ارسال شده توسط در روز در دسته Uncategorized


SEO is the art of having your site to a top search engine positioning ranking in each of the big search engines.

The world has in fact shrunk due to the net and you can now contact each corner of the world.

Mastering these schemes will help new companies to increase their visibility and market their goods and services more efficiently online.

Search Engine Advertising:

Search engine marketing is the use of different search engine optimization techniques to increase convergence, income and return on investment.Search motor advertising solutions assist businesses to create targeted visitors on their respective websites. It is the core for survival for just about any new internet business venture. The success of any web business substantially is dependent upon the marketing strategies which it will use. It is important to attract targeted visitors for your site.

There are several tools to achieve more comprehensive visibility and brand recognition through search engine advertising.

There are many techniques available. A search engine optimization adviser will undoubtedly have the ability to advise on the methods which satisfies your business needs. These SEO specialist advisors are experts in the area and understand the way to produce buzz on the internet about your service or product. They produce customized company strategies to attract traffic to your own site utilizing the most productive search engine marketing plan designed specifically to satisfy your internet business.

An web marketing and advertising agency will examine your market and create the most productive search engine optimization and search engine marketing strategies that will attract prospective customers. They are going to suggest you the most effective alternatives to survive on the web.

Search Engine Optimization is the art of getting your website to a top search engine placement ranking in each of the major search engines like google. This accomplishment, alone, will attract more targeted targeted visitors, more qualified prospects, better conversion and much more sales.

Each company is unique. There are not two businesses equally. This truth is definitely the cornerstone in design an original set of marketing strategies customized to the particular situation of each company.

Certainly one of the top priorities for any new online enterprise has to be to attain a top search engine placement ranking in the shortest time possible, together with minimal potential budget.

Consulting a specialist search engine optimization firm will surely help any business to select and apply the most comprehensive search engine optimization techniques customized for their specific situation.

Businesses usually update their websites regularly with quality content-rich in keywords related to their line of business. They upgrade keyword rich content so that they stay on top of the internet search engine list. If you adored this article and you would like to collect more info pertaining to click here to find out more kindly visit the site. Here, the function of search engine optimization companies is essential. SEO companies can provide the most lucrative choice of key words to help businesses raise their presence online. Such web marketing and advertising companies hire professional writers to offer quality content regularly.
تعداد بازديد: 70
0

ارسال شده توسط در روز در دسته Uncategorized


Considering that the key words will be the root element of any search engine optimization procedure, therefore it becomes necessary to take it as the first & most important thing for optimisation. Since all search-queries are based on the key words fit in the search engines, so one must be attentive and ought to pick the most important keywords for his/her website.

A erroneous selection of key words may destroy your whole seo work as whatever you'll do after it'll be based on these keywords.

Should you loved this post and you would love to receive much more information with regards to SEO Agency i implore you to visit the page. These points can be helpful for finding the appropriate keywords to get a given web site:

1.Analyze the website: By assessing the site make sure not to leave even just one corner of the site's content and images. Eliminate all those phrases which usually do not possess the words applied to the web page. Repeat this method to get the most suitable and important keywords list.

4.Analyze Your Competition: You should assess the site of your competition prior to finalize your personal key words. Check what keywords it's utilized to target its distinct pages. It is going to give you an idea to eventually select the set of key words to your website.

2.Business Knowledge: To choose business unique and related key words you need to get the knowledge of such particular business that the website belongs to. In case you don't have information of that business you can get it at some of the same industry site.

3.Keyword Generator Resources: There are numerous tools on internet, which could help you getting the target key words as according to your requirement. Adwords keyword tools, Wordtracker are a few of them where you may get the applicable keywords by just supplying one single key word or your site URL.

5.Keywords Popularity: The more a key word will soon be well-liked the more it is going to be difficult to get a great position for that keyword. It isn't accurate for many sites but just for new websites. So it is better to target the keywords which are not the most popular and competitive in start. You can go for it after 3-6 months of optimisation when the website has the enough hyperlinks and a location in internet search engines.
تعداد بازديد: 63
0

پشتیبانی

تلفن :02144263765

موبایل(مهندس یوسفی) : 09121267027

موبایل(مهندس شیخی) : 09127294500

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس : شرکت عمران گستر اریکه
تهران - فلکه اول صادقیه خیابان گلنارشمالی  کوچه 11 شرقی پلاک 11  واحد 2

 

 

صفحه ما در اینستاگرام:

Instagram

نظرسنجی

کیفیت ارایه خدمات شرکت

عالی - 61.1%
خوب - 13.9%
متوسط - 2.8%
ضعیف - 22.2%

مجموع آرا: 36
رای دادن به این نظرسنجی خاتمه یافته است در: 01 مارس 2014 - 00:00